اطلاعات کلی در مورد استان چهار محال و بختیاری درباره ما  |  ارتباط با ما

اردل  |  بروجن  |  فارسان  |   کیار  |  کوهرنگ  |  لردگان  |  شهرکرد روال های اداری دریافت مجوزهای سرمایه گذاري   |    مشوق هاي سرمايه گذاري
موقعيت جغرافيايي

   مختصات (طول و عرض) جغرافيايي
     
استان چهارمحال و بختياري بين 31 درجه و 9 دقيقه تا 32 درجه و 48 دقيقه عرض شمالي و 49 درجه و 28 دقيقه تا 51 درجه و 25 دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ واقع شده است.

   همجواري ها
     
اين استان از سمت شمال و مشرق به استان اصفهان، از جنوب و جنوب شرقي به استان كهگيلويه و بويراحمد و از غرب و جنوب غربي به استان خوزستان و از شمال غرب به استان لرستان محدود مي شود.

   تقسيمات كشوري
     
بر اساس تقسيمات كشوري سال 1388، استان چهارمحال و بختياري داراي 7 شهرستان، 19 بخش، 27 شهر و 41 دهستان بوده است.

خصوصيات جمعيتي

   جمعيت سال 85 به تفكيك شهري و روستايي
     
بر اساس اطلاعات بازسازی شده در محدوده تقسیمات کشوری سال 1388 ، در سال 1385 جمعيت استان چهارمحال و بختياري 857.9 هزار نفر بوده است كه از اين ميان سهم جمعيت نقاط شهري از كل جمعيت 54.5 درصد معادل 467.4 هزار نفر و سهم جمعيت نقاط روستايي از كل جمعتي 45.5 درصد معادل 390.5 هزار نفر بوده است.

   نرخ رشد جمعيت در دوره 75-85 به تفكيك شهري و روستايي
     
در فاصله سال هاي 85- 1375 نرخ رشد جمعيت استان چهارمحال و بختياري به 1.20 درصد رسيده است. همچنين نرخ رشد جمعيت نقاط شهري و روستايي استان طي اين دوره به ترتيب 1.64 و 0.70 درصد بوده است.

ساختار طبيعي

   وضعيت توپوگرافيك
     
استان چهارمحال و بختياري با ارتفاع متوسط 2153 متر از نظر توپوگرافي يك سرزمين تپه ماهوري با دشت هاي ميان كوهي كه توسط ارتفاعات از يكديگر جدا شده اند مي باشد. بر اين اساس حدود 85 درصد از مساحت استان را ارتفاعات و تپه ماهورها و مابقي آن را دشت ها و تالاب ها دربر مي گيرد. استان توسط سلسله جبال زاگرس با جهت شمال غربي ـ جنوب شرقي پوشيده و مشتمل بر ارتفاعات و قللي با ارتفاع بالاي 4000 متر از قبيل زردكوه، شاه شهيدان و ارتفاع 4000-3500 از قبيل كوه سفيد كوه، ايلبيگي، سالداران، كلار، سبزكوه كلونچي و ... مي باشد.

   شرايط اقليمي و آب و هوايي (نوع و تنوع اقليمي)
     
آب و هواي استان با توجه به شرايط اقليمي و محلي داراي آب و هوايي مديترانه اي با زمستان هاي مرطوب و سرد و تابستان هاي معتدل و دو فصل اعتدالي بهار و پاييز مي باشد.

   سيماي عمومي پوشش گياهي (درختي، درختچه اي، بوته اي و علفي)
     
از كل مساحت استان در حدود 1400000 هكتار معادل 86.6 درصد آن را عرصه هاي ملي شامل جنگل ها و مراتع تشكيل مي دهد كه از اين ميزان جنگل ها با وسعتي برابر 307000 هكتار و مراتع با 1093000 هكتار به ترتيب 22 و 78 درصد از سطح عرصه هاي ملي را به خود اختصاص مي دهد. بر اساس آمار موجود جنگل هاي استان با وسعتي معادل 307000 هكتار (18.5 درصد از مساحت استان)، 2.5 درصد از كل مساحت 12.4 ميليون هكتاري جنگل هاي كشور را به خود اختصاص داده اند. در حدود 19 درصد جامعه جنگلي با 63 گونه درختي و درختچه اي در سطح جنگل هاي استان شناسايي شده است. مهمترين جوامع جنگلي استان شامل بلوط- بنه- بادام- كيكم- زبان گنجشك- جوامع كف دره اي بيد- چنار- ارس و جوامع پهن برگ و سوزني برگ مي باشند. از ميان جوامع جنگلي موجود اتحاديه بلوط و جوامع آن مهمترين و وسيع ترين جامعه جنگلي استان مي باشد. گونه بلوط ايراني quercus persica اصلي ترين گونه جنگل هاي استان و گونه هايي نظير افرا، بنه، بادام، نارون، پلاخور، زالزالك، مورد، ارس و... از ساير گونه هاي موجود مي باشد.


شاخص هاي اقتصادي

   سهم از توليد ناخالص كشور (بدون نفت)
     
سهم توليد ناخالص استان به قيمت ثابت سال 1386 از كل كشور 0.59 درصد مي باشد.

   سهم هر يك از بخش ها (كشاورزي، صنايع و معادن و خدمات) در ايجاد ارزش افزوده در استان
     
سهم هر يك از بخش هاي كشاورزي، صنايع و معادن و خدمات در ايجاد ارزش افزوده در استان به قيمت ثابت سال 1386، به ترتيب برابر با 22.85، 20.59 و 56.56 درصد مي باشد.

   تركيب اشتغال استان (كشاورزي، صنايع و معادن و خدمات)
     
در سال 1389 اشتغال بخش صنايع و معادن (استخراج معدن، صنعت ـ ساخت، تأمين برق، گاز و آب و ساختمان) مهمترين بخش فعاليت جمعيت شاغل استان چهارمحال و بختياري را تشکيل مي دهد. اين بخش 43.47 درصد اشتغال استان معادل 123.44 هزار نفر را تأمين مي کند. در همين سال فعاليت هاي بخش خدمات، دومين زمينه عمده اشتغال در بخش هاي سه گانه فعاليت استان چهارمحال و بختياري محسوب مي شود که 35.30 درصد اشتغال معادل 100.25 هزار نفر را در کل استان، تشکيل مي دهد. در مقابل بخش هاي صنايع و معادن و خدمات، بخش کشاورزي (كشاورزي، شكار و جنگلداري و شيلات) در اين استان از نظر تأمين اشتغال در حد پايين قرار دارد و تنها 21.23 درصد اشتغال استان معادل 60.28 هزار نفر را به خود اختصاص مي دهد.

   نرخ بيكاري در سال 1389
در سال 1389 نرخ بيکاري استان چهارمحال و بختياري 13.58 درصد مي باشد.